”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодетска геодинамика

Геодетска геодинамика

Предавања и вежбе: Проф. Синиша Т. Делчев

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са геодетским техникама моделирања глобалних, регионалних и локалних геодинамичких феномена.

Исход предмета

Студенти су упознати са основном теоријом процеса који се одигравају у унутрашњости Земље и који узрокују њене деформације. Обрађује се примена сателитских и терестричких мерења којим се могу открити померања коре и њених деформација

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Циљеви и задаци геодетске геодинамике. Састав и грађа Земље и Земљине коре.
2. недеља
Порекло геодинамичких појава. Глобални геодинамички процеси.
3. недеља
Тектоника литосферних континенталних плоча. Померање полова и успоравање Земљине ротације. Астро-геодетско одређивање положаја полова.
4. недеља
Глобалне промене гравитационог поља. Глобалне GNSS мреже.
5. недеља
Одређивање кретања континенталних литосферних плоча. Варијације нивоа светскох мора и океана.
6. недеља
Регионални геодинамички процеси.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Орогенетске, вулканске и сеизмичке деформације Земљине коре.
9. недеља
Постглацијално издизање Земљине коре.
10. недеља
Плиматске деформације Земљине коре.
11. недеља
Одређивање регионалних вертикалних померања Земљине коре на основу поновљених нивелманских мерења.
12. недеља
Одређивање регионалних хоризонталних померања Земљине коре на основу поновљених терестричких и GNSS мерења.
13. недеља
Локални геодинамички процеси. Деформације оптерећења. Деформације антропогеног порекла.
14. недеља
Методе одређивања локалних деформација. Статички, кинематички и динамички модели. Локалне деформационе мреже.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе и семинарски радови. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Scheidegger, A.: Principles of Geodynamics. Springer-Verlag, 3. edition, 1982.
  2. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Геодезија – концепти, Савез геодета Србије, 2005.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Семинарски рад
30
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(30)
Усмени испит
30
Scroll to Top