”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Фундирање

Фундирање

Предавања: Ива Деспотовић
Вежбе: Асистент Немања Браловић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Основе фундирања

Циљ предмета

Предмет има за циљ да пружи основна знања из пројектовања сложених темељних система, прорачуна
плитких темеља (греде, роштиљи, плоче) на деформабилној подлози, прорачуна дубоких темеља у
деформабилној средини, прорачуна међусобне интеракције темеља и конструкције, примена рачунара у
фундирању

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод, литература, техничка регулатива, комерцијални софтвери у фундирању.
2. недеља
Темељне греде на деформабилној подлози.
3. недеља
Темељне греде на деформабилној подлози.
4. недеља
Темељни роштиљи на деформабилној подлози.
5. недеља
Темељне плоче на деформабилној подлози.
6. недеља
Примена рачунара за прорачун плитких темеља на деформабилној подлози.
7. недеља
Интеракција темеља и горње конструкције.
8. недеља
Дубоки масивни темељи у деформабилној средини.
9. недеља
Дубоки темељи – шипови у деформабилној средини.
10. недеља
Дубоки темељи – шипови у деформабилној средини.
11. недеља
Примена рачунара за прорачун дубоких темеља у деформабилној средини.
12. недеља
Прибоји – дијафрагме у деформабилној средини.
13. недеља
Прибоји – дијафрагме у деформабилној средини.
14. недеља
Примена рачунара за прорачун прибоја – дијафрагми у деформабилној средини.
15. недеља
Сеизмичка анализа плитких и дубоких темеља.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. П. Сантрач: Фундирање – писана предавања , Грађевински факултет Суботица, 2006.
  2. И. Богољуб: Фундирање 1, Грађевински факултет Суботица, 1998.
  3. С. Стевановић: Фундирање 1, Научна књига Београд, 1989.
  4. Е. Нонвеиллер: Механика тла и темељење грађевина, Школска књига Загреб, 1990.
  5. Група аутора: Сложено фундирање, Научно дело Београд, 1980.
  6. К. Сечи: Грешке при фундирању, Грађевинска књига Београд, 1975.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, графички радови, интернет, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинари
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
45
Scroll to Top