”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Фотограметрија и даљинска детекција

Фотограметрија и даљинска детекција

Предавања: Проф. Вукан Огризовић
Вежбе: Асистент Стефан Миљковић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања у о бласти коришћења снимака даљинске детекције (сателитских и из ваздуха (аеро) – авионом, дроном…) за добијање различитих информација о простору. Коришћењем фото и дигиталних снимака, као и скенирањем, долази се до информација о снимљеном терену или објекту.

Исход предмета

Овим предметом се доприноси савременом стручном оспособљавању студената тако што се образује геодетски кадар за примену нових технологија. Тиме се пружа могућност да студенти стекну сазанања и вештине у области коришћења различитих снимака за добијање геодетских продуката.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Појам даљинске детекције – дефиниције, примене, историјски развој. Области примене. Основни принципи фотограметрије. Основни принципи даљинске детекције.
2. недеља
Подела сензора за даљинску детекцију. Физичке основе електромагнетског зрачења.
3. недеља
Снимци добијени фотопоступком, скенером, дигиталном CCD-камером и радаром. Геометријске и радиометријске карактеристике аеро и сателитских снимака.
4. недеља
Системи за даљинско снимање – аерофотограметријске мерне камере, терестричке мерне камере, скенерски системи, радарски системи, пратећа опрема.
5. недеља
Добијање дигиталне слике. Дигитална обрада снимака.
6. недеља
Поступци и методе препознавања садржаја снимака. Математичке основе појединачне слике (сликовни координатни систем, једначине колинеаритета).
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Математичке основе стереопара (релативна и апсолутна оријентација).
9. недеља
Аеротриангулација и фототриангулација блока независних модела.
10. недеља
Изравнање блока методом снопова зрака.
11. недеља
Преглед примене аеро и сателитских снимка у различитим инжењерским и друштвеним делатностима и активностима.
12. недеља
Нове технике даљинске детекције (основни појмови) – беспилотни системи, пиктометрија…
13. недеља
Бликопредметна фотограметрија и њена инжењерска примена.
14. недеља
Интеграција даљинске детекције и ГИС.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Карл Краус: Фотограметрија, Књига 1 – Основе и стандардни поступци, Научна Књига, Београд, 1986.
  2. Скрипта.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top