”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Ентеријер

Ентеријер

Предавања и вежбе: Доц. Моника Штиклица

Студијски програм: Архитектонско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основе пројектовања зграда, Пројектовање породичних кућа, Пројектовање вишепородичног становања

Циљ предмета

Основни образовни циљ предмета Ентеријер јесте упознавање студената са основама пројектовања ентеријера, упознавање са пројектантским поступком, принципима пројектовања и могућностима просторног и обликовног решавања унутрашњег простора различитих типова објеката, са освртом на нове материјале и технологије израде који се користе при извођењу објеката. 

Исход предмета

Крајњи резултат је израда пројекта ентеријера предложеног простора. Исход предмета је препознавање дизајна као културног феномена и преиспитивање његове улоге у контексту савремених, друштвених, економских и уметничких тенденција. Студенти ће бити оспособљени да самостално израде пројекат различитих типова ентеријерау свим његовим сегментима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у пројектовање ентеријера – опште.
2. недеља
Дефинисање унутрашњег простора, функционалност и форма.
3. недеља
Принципи пројектовања ентеријера – поставка концепта, дизајн стратегија.
4. недеља
Принципи пројектовања ентеријера – поставка функционалне шеме.
5. недеља
Елементи ентеријера – елементарна подела унутрашњег простора.
6. недеља
Принципи пројектовања ентеријера – осветљење у ентеријеру.
7. недеља
Принципи пројектовања ентеријера – улога боје у ентеријеру.
8. недеља
Принципи пројектовања ентеријера – материјализација и обраде површина.
9. недеља
Типолошка анализа унутрашњих простора.
10. недеља
Различити приступи у пројектовању стамбених, угиститељских и пословних простора.
11. недеља
Норме, прописи и стандарди архитектонског пројектовања ентеријера.
12. недеља
Дизајн намештаја и значај детаља у ентеријеру.
13. недеља
Вођење пројекта од идеје до реализације – менаџмент пројекта.
14. недеља
Нови материјали и трендови у унутрашњој архитектури.
15. недеља
Анализа примера реализованих пројекта ентеријера.

Практична настава:

Израда Графичког рада – Пројекат ентеријера, прати се теоријска настава.

Литература

  1. Радовић, Р., Савремена архитектура између сталности и промена, Нови Сад: Тилос, 1998. 
  2. Филипс, Д., Осветљење у архитектонском пројектовању, Београд: Грађевинска књига, 1971. 
  3. Ле Корбизје, Ка равој архитектури, Београд: Грађевинска књига, 1999. 
  4. Jenny Gibbs      Dizajn enterijera, DON VAS, Beograd, 2009.  
  5. Љубојевић, Д., Боја и њена примена, Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 1982. 
  6. Певснер, Н., Извори модерне архитектуре и дизајна, Београд: Грађевинска књига. 
  7. Вентури, Р., Сложености и противречности у архитектури, Београд: Грађевинска књига, 2007. 

Методе извођења наставе

Предавање и вежбе са израдом семинарског рада и самосталног пројекта.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава, графички рад
45
Колоквијум
20
Завршни испит
Поена
Испит
30
Scroll to Top