”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Енергетски одржива архитектура

Енергетски одржива архитектура

Предавања и вежбе: Арпад Чех

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Физика

Циљ предмета

Упознаванје студената као будућих инжењера о правилном начину изолованја објеката за лето и за зиму
са прорачунима губитака енергије. Студенте упознајемо са могућношћу кориштења енергетских
еколошких ресурса, јер такав приступ омогућава не само рационално и јефтино већ и “здраво“
становање.

Исход предмета

Оспособљеност будућих инжењера да правино изолују објекте у циљу постизања гарантоване енергетске ефикасности највише класе.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Термотехничке карактеристике материјала и зидова.
2. недеља
Дифузија водене паре.
3. недеља
Изолациони материјали – предности и недостаци.
4. недеља
Алтернативни извори енергије.
5. недеља
Изолација за летњи и зимски период.
6. недеља
Еколошки материјали – традиционални и нови.
7. недеља
Аспекти енергетских прорачуна грађевинских објеката. I. Колоквијум.
8. недеља
Коришћење енергије земље и сунца-топлотне пумпе у објектима за становање.
9. недеља
Здрава и физикално исправна градња.
10. недеља
Градња од природних материјала: земља, дрво.
11. недеља
Градња од композитних, нових ”здравих” материјала.
12. недеља
Екологија са градитељског и енергетског аспекта.
13. недеља
Теренска настава, модерна градња са еколошког и енергетског аспекта.
14. недеља
Архитектонски елементи који могу утицати на енергетску ефикасност објеката.
15. недеља
Унапређење енергетске ефикасности постојећих објеката. II. Колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. Б.Скендеровић, М.Кекановић Грађевински материјали-структура-особине-технологија-корозија,
  АГМ књига Београд, 2011.
 2. Декларација ЕУ- 2002/91/ЕЦ о енергетској ефикасности објеката
 3. Стандард СРПС ЕN ISO 13790
  4.“Енергтска ефикасност зграда“, Зборник рад., едитор, Д. Шумарац, Грађевински факултет, Београд,
  2005.г.
 4. T. C. Steemers: Solar Architecture in Europe, CEC Directorate General XII (Commision of the European
  Communities, ECSC-EEC-EAEC), Brussels, 1991.
 5. S. Yannas: Solar Energy and Housing Design, Architectural Association, London, 1994.
  Друга расположива литература и интернет

Методе извођења наставе

Теоријска анализа и прорачун губитака енергије са димензионирањем алтернативних извора на конкретном објекту у виду семинарског рада

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
20
Семинар
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
30
Scroll to Top