”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Енергетска ефикасност и сертификација објеката

Енергетска ефикасност и сертификација објеката

Предавања и вежбе: Доц. Арпад Чех

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Физика

Циљ предмета

Стицање знања и вештина потребних за пројектовање и изградњу енергетски ефикасних грађевинских објеката.

Исход предмета

Стечено знање студенти ће користити код енергетске сертификације грађевинских објеката. Кандидати ће се осопособити за анализу урбанистичких и биоклиматских аспеката енергетске ефикасности објеката. Студенти ће савладати методологију и методе прорачуна потребне енергије за грејање и хлађење грађевинских објеката, превасходно зграда,као и методе прорачуна емисије СО<sub>2</sub>.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Директиве ЕУ (ЕРВD из 2002. и 2010. г.).
2. недеља
Искуства европских земаља.
3. недеља
Арихитектонско-урбанистички аспекти енергетске ефикасности грађевинских објеката: одабир локације, оријентација објекта, утицај ветра, зеленила (биоклиматска архитектура).
4. недеља
Енергетски добици: Тромб-Мишелов зид, светларници.
5. недеља
Основни закони термодинамике.
6. недеља
Провођење топлоте у телима.
7. недеља
I. Колоквијум.
8. недеља
Грађевинска физика.
9. недеља
Методологија прорачуна потребне енергије за грејање и хлађење (СРПС ЕN ISO 13790).
10. недеља
Примери прорачуна за карактеристичне објекте.
11. недеља
Градња од композитних, нових „здравих“ материјала.
12. недеља
Пример израде Елабората енергетске ефикасности за карактеристичан објекат.
13. недеља
Пример израде пасоша енергетске ефикасности карактеристичног новог или постојећег објекта.
14. недеља
Mетоде прорачуна емисије СО2.
15. недеља
II. Колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Директиве ЕУ (ЕРВD из 2002. и 2010. г.)
  2. Стандард СРПС ЕN ISO 13790
  3. „Енергтска ефикасност зграда“, Зборник рад., едитор, Д. Шумарац, Грађевински факултет, Београд, 2005.г.
  4. D. Šumarac, M. Todorović, M. Đurović-Petrović. N. Trišović: „Energy efficiency of residential buildings in Serbia“, Thermal Science, Vol.14, pp.97-113, 2010.

Методе извођења наставе

Предавања; Лабораторијске и аудиторне вежбе; Консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Испит (који обухвата цело градиво) се састоји из три домаћа задатка (рада), семинарског рада (колоквијума) који представља Елаборат енергетске ефикасности задатог објекта и завршног ипита.
Студенти који не положе усмени део испита преко домаћих радова и колоквијума, полажу усмени део у испитним роковима. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, оцене из домаћих радова и успеха на колоквијумима, тј. испиту.
Предиспитне обавезе: урађена три домаћа рада и урађен одбрањен семинaрски рад – елаборат енергетске ефикасности задатог објекта

Предиспитне обавезе
Поена
Похађање наставе (до 10 %)
5
Практична настава
5
Колоквијуми (до 70 %)
50
Радови, вежбе (до 70 %)
15
Завршни испит
Поена
Усмени испит
30
Писмени испит
Scroll to Top