”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Елементи дизајна

Елементи дизајна

Предавања и вежбе: Доц. Моника Штиклица

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основним елементима дизајна, разумевање архитектонских елемената кроз упознавање карактеристичких стилских детаља и вежбе њихове визуелне презентације. Поставка дизајн стратегије као полазне основе за даље архитектонско пројектовање и развијање критичке анализе и валоризације из области дизајна. Образовни циљ предмета је такође и формирање и развијање свести о стилском развоју архитектуре као процесу неодвојивом од друштвеног и културног развоја.

Исход предмета

Оспособљавање студената за примену елемената дизајна у процесу пројектовања, као и стицање знања и вештина потребних за финалну презентацију пројеката. Исход образовања је стицање теоријске подлоге за разумевање концепата савременог дизајна и архитектуре, као и њихове улоге у савременој култури.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Општи елементи дизајна.
2. недеља
Анализа перцепције посматрача.
3. недеља
Средства комуникације архитектонског језика: равнотежа, облик форма и функција.
4. недеља
Елементи дизајна: Боја и материјали.
5. недеља
Елементи дизајна: Простор, покрет и постизање динамике.
6. недеља
Елементи дизајна: Атмосфера и амбијент.
7. недеља
Међуодноси, размера и пропорције.
8. недеља
Осветљење.
9. недеља
Стилске карактеристике.
10. недеља
Анализа стилова.
11. недеља
Естетски критеријуми и дизајн.
12. недеља
Дизајн и функционалност.
13. недеља
Ергономија у становању.
14. недеља
Принципи обликовања у савременом дизајну.
15. недеља
Конститутивни елементи дизајн стратегије.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Arnhajm R. Umetnost i vizuelno opažanje- Psihologija stvaralačkog gledanja, Beograd, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Studentski kulturni centar, 1998
  2. Rajičić Trajković M., Psihologija umetnosti
  3. Pertović Đ. , Vizuelne komunikacije, Beograd, Arhitektonski fakultet, 1972
  4. E. Nojfert, Arhitektonsko projektovanje, izdanje 2001.
  5. Stilovi, nameštaj, dekor, Tom 1 i 2, Larousse, Vuk Kradžić, Beograd, 1972.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практичне вежбе.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
35
Колоквијуми
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
45
Усмени испит
Scroll to Top