”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Експериментална анализа конструкција

Експериментална анализа конструкција

Предавања и вежбе: Доц. Ђерђ Варју

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основном проблематиком експерименталне анализе. Значај експериментално-теоријске анализе при решавању актуелних проблема на конкретним примерима.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Опште и локалне деформације. Пробно статичко и динамичко оптерећење. Одређивање деформационих линија конструкције.
2. недеља
Одређивање напонског стања коришћењем Хуковог закона или регистровањем других величина преко којих се посредно изражавању напони (вибрације, померања и сл).
3. недеља
Одређивање правца и величине главних напона у случају равног стања. Кругови напона и кругови деформација. Поларни приказ (1 део).
4. недеља
Одређивање правца и величине главних напона у случају равног стања. Кругови напона и кругови деформација. Поларни приказ (1 део).
5. недеља
Инструменти за регист. општих деформација при статичком и динамичком оптерећењу.
6. недеља
Инструменти за екстензометријска испитивања при статичком и динамичком оптерећењу (механички, акустични, електрични). Краткотрајна и дуготрајна мерења.
7. недеља
Мерне траке.
8. недеља
Општи принципи постављања инструмената за регистровање општих и локалних деформација. Подлоге за израду Програма испитивања. Биланс сила (принцип).
9. недеља
Примери испитивања различитих карактеристичних конструкција “ин ситу” са посебним освртом на анализу резултата испитивања. Монтажни елементи, бетонски и челични друмски и железнички мостови различитих типова, бетонске и челичне хале, кранске стазе, индустријски објекти, међуспратне конструкције, шипови, торњеви, и др. (1 део).
10. недеља
…(2 део).
11. недеља
…(3 део).
12. недеља
…(4 део).
13. недеља
Испитивање конструкција као једна фаза изградње објеката. Примери испитивања.
14. недеља
Нумеричко моделирање конструкције као подлога за експериментално-теоријску анализу.
15. недеља
Стварно понашање конструкција у односу на прорачуном предвиђено са гледишта степена оправданости хипотеза усвојених приликом пројектовања објеката.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Радојковић: Испитивање конструкција 1-део, ГФ Београд, Београд, 1975.
  2. М. Радојковић: Испитивање конструкција 2-део, ГФ Београд, Београд, 1974.
  3. М. Кубик: Скрипта из испитивања конструкција, ГФ Суботица, Суботица, 1980.
  4. Љ. Влајић: Комплет студија и објављених радова из области испитивања конструкција и експерименталне анализе – Писана предавања

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
15
Практична настава
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
40
Scroll to Top