”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Еколошки информациони системи

Еколошки информациони системи

Предавања: Проф. Викторија Алaџић
Вежбе: Асистент Дијана Ђурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања у области информационих система животне средине.

Исход предмета

Израда еколошког информационог система једне просторне целине (општина, регија, округ и др.)

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене о еколошким информационим системима животне средине (општа теорија система, информациони системи животне средине, подсистеми и др.).
2. недеља
Базе података елемената животне средине (геокодирана база података, хијерархијски нивои).
3. недеља
Моделовање података из животне средине (појам, просторни, концептуални, логички модели).
4. недеља
Врсте података геопростора (геометријски, графички, описни подаци).
5. недеља
Теме, ентитети, атрибути (име, узрочно-последичне везе).
6. недеља
Картирање елемената животне средине за потребе еколошког информационог система (природа апликација ГИС-а).
7. недеља
Упоређивање геопросторних података (геометријско и атрибутативно поређење и поређење временских компоненти).
8. недеља
.Изградња еколошког информационог система (дефинисање наменских мапа за потребе пројектовања еколошког информационог система, карактеристике података).
9. недеља
Правило топологије (топологија тачака).
10. недеља
Правило топологије (топологија линија).
11. недеља
Правило топологије (топологија полигона).
12. недеља
Тродимензионално моделовање података из животне средине (ДЕМ, ДТМ, ДЛМ).
13. недеља
Геостатистичке методе (интерполација, кригинг).
14. недеља
Анализа дискретних ентитета у простору (просторна анализа, мрежна анализа, креирање упита).
15. недеља
Актуелна кретања и трендови у еколошким информационим системима.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе. – колоквијуми.
Упознавање са ГИС алатима којима располаже Географски факултет у Београду (Геомедиа, АрцГИС);
Дефинисање захтева и анализа изводљивости еколошког информационог система (дефинисање просторне јединице за рад у поменутим софтверима-општина, регија, округ и др.)-почетак израде графичког рада;
Едитовање растерских података (контрола и исправка растерског садржаја, геореференцирање, пројекција, датум);
Едитовање векторских података (израда геометрије, графике, архивирање у базу података);
Изградња топологије (дефинисана просторна целина);
Провера излазних података (повезивање података, креирање упита);
Одређивање тема, ентитета, атрибута за елементе животне средине одређене просторне целине;
Израда базе података педолошких и геолошких карактеристика одређене просторне целине;
Израда ДЕМ-а и ДТМ-а одређене просторне целине;
Израда базе података за вегетацију и намену коришћења простора одређене просторне целине (ЦОРИНЕ/Ландсат);
Израда базе података потенцијалних загађивача ваздуха одређене просторне целине (према зонама утицаја);
Израда базе података загађивача вода одређене просторне целине (према зонама утицаја);
Израда базе података деградирања земљишта одређене просторне целине према зонама утицаја (физичко, хемијско, биолошко деградирање);
Израда базе података тренутног стања животне средине одређене просторне целине (вода, ваздух, земљиште, вегетација);
Завршетак изградње базе података животне средине одређене просторне целине (допуна и измена података).

Литература

  1. Günther O. (1998): Environment Information System, Springer-Verlag, Berlin.
  2. Harvey F. (2008): A Primer of GIS: Fundamental Geographic and Cartographic Concept, The Guilford Press, New York • London.
  3. Richards D. J., Allenby B. R and Compton D. W. (2001): Information System and the Environment, National Academy of Engineering, National Academy Press, Washington.
  4. Wilson P. J., Fotheringham A. S. (2008): The Handbook of Geographic Information Science, Blackwell Publishing, Oxford.
  5. Wadsworth R., Treweek J. (1999): Geographical Information System for Ecology, Longman, Edinburgh.
  6. Друга расположива литература и интернет.

Методе извођења наставе

Теоријска настава у учионици уз помоћ аудио виузелне опреме, практични примери из праксе кроз посете активним градилиштима у граду.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
25
Scroll to Top