”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Екологија урбаних предела

Екологија урбаних предела

Предавања: Проф. Милан Н. Трифковић
Вежбе: Асистент Дијана Ђурић, Асистент Богдан Бојовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема.

Циљ предмета

Упознавање студената са утицајем урбане средине на природу и људе.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Историјски развој урбане средине.
2. недеља
Животна средина савремених градова.
3. недеља
Утицај урбане средине на измене рељефа.
4. недеља
Утицај урбане средине на загађење ваздуха, воде и земљишта.
5. недеља
Утицај урбаних средина на живи свет.
6. недеља
Утицај урбане средине на ефекат стаклене баште.
7. недеља
Градско зеленило.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Улица и стан у урбаним срединама.
10. недеља
Инфраструктурни системи и саобраћај урбаних средина.
11. недеља
Утицај термоенергетике на животну средину у урбаним областима.
12. недеља
Утицај индустрије на животну средину у урбаним областима.
13. недеља
Индустрија грађевинских материјала.
14. недеља
Комунално уређење урбаних средина.
15. недеља
Теренска настава.

Практична настава:

Вежбе прате предавања. Укључују писање и одбрану семинарског рада на тему конкретног утицаја урбане средине на животну средину. У оквиру вежби предвиђен је обилазак локација на простору града Суботица, где је уочљив негативан утицај на животну средину.

Литература

  1. Љешевић, А.М. (2002): Урбана екологија, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, теренска настава, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Присуство на предавањима и вежбама
10
Колоквијум
20
Семинарски рад
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top