”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Дрвене конструкције

Дрвене конструкције

Предавања и вежбе: Проф. Љиљана М. Козарић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Отпорност материјала 1 и 2

Циљ предмета

Овладавање знањима неопходним за пројектовање, извођење и одржавање класичних и савремених
конструкција од дрвета и производа на бази дрвета.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Обнављање градива. Допуштени напони и начин димензионисања.
2. недеља
Везна средства. Прорачун и њихово димензионисање.
3. недеља
Начин настављања елемената дрвених конструкција, прорачун и њихово димензионисање.
4. недеља
Прорачун класичних кровних конструкција, једноводне.
5. недеља
Прорачун класичних кровних конструкција, двоводне и вишеводне кровне конструкције.
6. недеља
Дрвени решеткасти носачи. Прорачун и њихово димензионисање.
7. недеља
Дрвени решеткасти носачи. Формирање детаља.
8. недеља
Лепљени ламелирани носачи.
9. недеља
Лепљени ламелирани носачи. Прорачун и њихово димензионисање.
10. недеља
Хале. Формирање диспозиције.
11. недеља
Хале. Главни носачи, рожњаче, спрегови и остали делови хала. Прорачун и њихово димензионисање.
12. недеља
Спој дрвета и челика. Спрегнути носачи.
13. недеља
Мостови.
14. недеља
EC-5.
15. недеља
Договор о начину израде и теми семинарског рада. Сумирање градива.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Милан Гојковић, Драгослав Стојић: Дрвене конструкције, Грађевински факултет & Гроскњига,
  2. Београд, 1996.
  3. Милан Гојковић; Бошко Стевановић и др: Дрвене конструкције-збирка задатака и изводи из
    прописа, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  4. Важећи прописи и стандарди, EC-5
  5. Ромић: Лепљене ламелиране конструкције, Грађевинска књига, Београд, 1994.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, графички радови, семинарски рад, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Графички радови
15
Семинарски рад
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top