”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Динамика конструкција

Динамика конструкција

Предавања и вежбе: Проф. Мартина Пурчар Војнић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Meханика 2, Статика конструкција 1

Циљ предмета

Упознавање са основним појмовима у вези са различитим динамичким утицајима на конструкције, као и могућим аспектима заштите од тих утицаја.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Елементи теорије вибрација и потреса. Уводне напомене. Динамички модели и Моделирање. Основе линеарне теорије вибрација.
2. недеља
SDOF: Слободне непригушене осцилације. Слободне пригушене осцилације.
3. недеља
SDOF: Принудне осцилације. Осцилације изазване хармонијском побудом. Осцилације изазване нагло нанетом константном силом. Осцилације изазване дејством импулсног оптерећења.
4. недеља
Дејство произвољно променљиве поремећајне силе. Спектри одговора.
5. недеља
Нумеричка интеграција диференцијалних једначина система са једним степеном слободе кретања. Нумерички прорачун Duhamel-овог интеграла. Поступак коначних разлика. Newmark-ов поступак. Wilson-ов поступак. Почетни услови.
6. недеља
Нелинеарно реаговање конструкција. Темељење машина и опреме.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
MDOF: Слободне осцилације.
9. недеља
MDOF: Принудне осцилације. Модална анлиза.
10. недеља
II колоквијум.
11. недеља
Увод у земљотресно инжењерство.
12. недеља
Сеизмички прорачун.
13. недеља
Правила за пројектовање.
14. недеља
Примена комерцијалних софтверских пакета за динамичку анализу конструкција.
15. недеља
Дискусија пређеног градива.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. В. Брчић: Динамика конструкција, Грађевинска књига, Београд, 1978.
  2. Б.Ћорић, Р. Салатић: Динамика грађевинских конструкција, Грађевинска књига, Београд, 2011.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 1

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top