”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Дијагностика стања, одржавање, санације и ревитализације конструкција

Дијагностика стања, одржавање, санације и ревитализације конструкција

Предавања: Проф. Даница Ј. Голеш

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Студијски истраживачки рад
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема.

Циљ предмета

Савладавање истраживачких приступа и метода у конструкцијама и материјалима, са циљем припрема за израду докторске тезе.

Исход предмета

Припрема за израду докторске тезе.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Уводни појмови о поузданости конструкција – носивост, стабилност и функционалност
 • Одржавање конструкција са аспекта њихове поузданости
 • Финансијски аспект одржавања конструкција
 • Важећа законска регулатива из области одржавања конструкција
 • Методолошки принципи дијагностике стања објеката и конструкција
 • Принципи и механизми пропадања конструкција
 • Дијагностика стања конструкција након хаварија или других инцидентних оштећења
 • Санација и ревитализација објекта високоградње
 • Санација и ревитализација објекта са статусом споменика културе
 • Санација и ревитализација објеката у нискоградњи
 • Санација и ревитализација специјалних грађевинских објекта

Практична настава

Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти.

Литература

 1. Structural Condition Assessment, Robert T. Ratay, Publisher: Wiley;USA, 2005.
 2. Forensic Engineering, P. A. Bosela, N. J. Delatte, Publisher: American Society of Civil Engineers, USA, 2006.
 3. Structural Health Monitoring 2001, Fu-Kuo Chang, Publisher: CRC, USA, 1999.
 4. Building Pathology: Deterioriation, Diagnostics, and Intervention, Samuel Y. Harris, Publisher: Wiley, USA, 2001.

Методе извођења наставе

Менторски рад, задаци, семестрални пројекти, консултације.
Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника. У случају семестралних пројеката предвиђена је јавна презентација која ће се такође оцењивати.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top