”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Деформациона анализа инжењерских објеката

Деформациона анализа инжењерских објеката

Предавања и вежбе: Проф. Синиша Т. Делчев

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Инжењерска геодезија 1, Инжењерска геодезија 2

Циљ предмета

Упознавање студената са поступцима и правилима геодетског осматрања објеката и тла.

Исход предмета

Оспособљавање студената за израду пројекта откривања евентуалних деформација објеката и тла и израду елабората о реализацији пројекта.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Циљеви и задаци геодетског осматрања објекта и/или тла. Историјски приказ развоја деформационе анализе. Дефинисање проблема и принципи деформационе анализе.
2. недеља
Узроци слегања, померања и деформација објекта. Стандарди, законски и подзаконски прописи и технички услови.
3. недеља
Врсте мерних уређаји и методе мерења за откривање деформација.
4. недеља
Приказ познатих поступака деформационе анализе.
5. недеља
Приказ познатих поступака деформационе анализе. Специфичности геодетске контролне мреже.
6. недеља
Испитивање подударности тачака мреже између две епохе.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Пројектни задатак – дефинисање величине померања коју треба открити. Садржај пројекта.
9. недеља
Прорачун тачности и мере квалитета контролне мреже.
10. недеља
Одређивање вектора и компоненти вектора померања које је могуће открити.
11. недеља
Технички услови геодетског осматрања.
12. недеља
Временски план опажања. Технички извештај.
13. недеља
Геодетски радови у току реализације пројекта геодетског осматрања. Елаборат реализације пројекта.
14. недеља
Основни појмови о геодетском осматрању динамичких деформација.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. W. F. Caspary, Concepts of Networks and Deformation Analysis, Monograph 11, The University of New South Wales, Kensington, Australia, 1988.
  2. С. Ашанин и др., Збирка одабраних задатака из Инжењерске геодезије, Геокарта, Београд, 2007.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top