”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Подземне воде – струјање и транспорт

Подземне воде – струјање и транспорт

Предавања и вежбе: Доц. Душан Јовановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Предмет је наставак градива везаних за подземне воде са нижих нивоа студирања. Циљ курса је оспособљавање студента за правилно постављање проблема за моделисање, упознавање са расположивим алатима и техникама за спровођење постављеног циља са акцентом на самосталност у креирању наменских модела и личну контролу над њима.

Исход предмета

Оспособљавање студента за правилно постављање проблема за моделисање, упознавање са расположивим алатима и техникама за спровођење постављеног циља са акцентом на самосталност у креирању наменских модела и личну контролу над њима.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Концептуални, регионални модели
  • Елементи биланса модела. Моделисање подземног струјања
  • Класификација модела. Калибрација модела
 • Елементи биланса регионалног модела
  • Размена водних резерви на спољним границама
  • Размена воде по унутрашњим границама (дејство суседних водоносних слојева)
  • Инфилтрација, евапорација
  • Извори, понори
  • Размена између површинских и подземних вода
  • Елементи биланса услед људских активности
 • Идентификација параметара регионалног модела
  • Пробна црпљења са скоковитим променама протицаја
  • Линеарно програмирање у идентификацији аквифера
 • Принцип суперпозиције струјања
  • Примена принципа на регионалне моделе.
 • Хидраулички (филтрациони) отпори
  • Филтрациони отпори код уских и широких канала
  • Филтрациони отпори код бунара
 • Транспорт загађења
  • Структура коефицијента дисперзије
  • Примењени облици једначине проноса.
  • Примењени нумерички поступци за решавање транспорта загађења
  • Нумеричка дисперзија
  • Практичне могућности моделисања проноса загађења

Практична настава

Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти.

Литература

 1. Jacob Bear, Hydraulics of Groundwater, McGraw-Hill Inc., USA, 1979
 2. Jacob Bear, Dynamics of Fluids in Porous Media, Dover Publications, Inc., New York
 3. Милан Вуковић, Анђелко Соро, Хидраулика Бунара, Грађевинска књига, Београд,1990.

Методе извођења наставе

Предавања, задаци, семестрални пројекти, консултације.
Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника. У случају семестралних пројеката предвиђена је јавна презентација која ће се такође оцењивати.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top