”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Бетонски мостови

Бетонски мостови

Предавања и вежбе: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са принципима пројектовања и грађења основних система бетонских мостова.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Кратак историјски преглед развоја мостова.
2. недеља
Основни принципи пројектовања. Подела мостова. Основне дефиниције. Положај и облик моста у основи. Нивелета моста.
3. недеља
Попречни пресеци мостовске конструкције. Елементи коловозне конструкције: пешачке стазе, коловозна плоча, главни носачи, попречни и секундарни подужни носачи.
4. недеља
Мостови гредног система. Проста греда.
5. недеља
I Колоквијум.
6. недеља
Мостови гредног система. Греда са препустом.
7. недеља
Мостови гредног система. Герберов носач. Континуални носач. Укљештена греда.
8. недеља
Стубови моста. Крајњи, обални мостовски стубови-опорци. Средњи-речни стубови.
9. недеља
Зглобови и лежишта.
10. недеља
II колоквијум.
11. недеља
Мостови оквирног система. Оквири са једним отвором. Контилнуални оквири. Оквири са витким стубовима. Оквири са косим стубовима.
12. недеља
Конзолни системи бетонских мостова.
13. недеља
Мостови лучног система: трозглобан стуб, двозглобан стуб, уклешетен лук, лук са затегом, витак стуб укрућен гредом. Избор осе лука. Типови попречних пресека бетонских лучних мостова.
14. недеља
Савремене тенденције у пројектовању и грађењу мостова.
15. недеља
III колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. С. Тројановић: Бетонски мостови 1, Теорија и анализа основних система и конструкција бетонских мостова, Зав. за издавање уџбеника СР Србије, Бгд, 1964.
  2. М. С. Тројановић: Бетонски мсотови 2, Општа и специфична проблематика бетонских мостова, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1970.
  3. М. С. Тројановић: Мостови, Мостови од армираног и преднапрегнутог бетона до 1960. године, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1964.
  4. М. С. Тројановић: Савремени мостови од армираног и преднапрегнутог бетона
  5. F. Leonharrdt: Vorlesungen uber massivbau, Springer-Verlag, Berlin, Haidelberg, New York, 1979.
  6. К. Тонковић: Масивни мостови, Опћа поглавља, Школска књига, Загреб, 1977.
  7. К. Тонковић: Мостови у изванредним околностима, Школска књига, Загреб, 1979.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top