”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Бетонске конструкције 2

Бетонске конструкције 2

Предавања и вежбе: Проф. Даница Ј. Голеш

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Бетонске конструкције 1

Циљ предмета

Стицање знања о прорачуну, обликовању, армирању и извођењу АБ кранских стаза и темеља, површинских АБ носача, АБ љуски, бункера и силоса. Упознавање са основним принципима и елементима индустријске изградње конструкција од армираног бетона.

Исход предмета

Оспособљеност за самосталан прорачун, усвајање квалитета материјала, облика, димензија и арматуре
АБ кранских стаза и темеља, површинских АБ елемената и конструкција, АБ љуски, бункера и силоса и
њихово графичко представљање за потребе пројекта конструкције. Елементарно познавање основних
принципа индустријске изградње АБ конструкција.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
АБ плоче. Обликовање. Прорачун статичких утицаја. Димензионисање. Армирање.
2. недеља
Пуне АБ плоче правоугаоне основе носиве у једном правцу.
3. недеља
Пуне АБ плоче правоугаоне основе носиве у два ортогонална правца.
4. недеља
Пуне АБ плоче трапезасте, троугласте и кружне основе.
5. недеља
АБ ребрасте таванице.
6. недеља
АБ касетиране таванице.
7. недеља
АБ печуркасте таванице.
8. недеља
АБ степеништа.
9. недеља
Полумонтажне и монтажне АБ међуспратне конструкције. АБ кранске стазе.
10. недеља
АБ темељи.
11. недеља
АБ зидни носачи.
12. недеља
АБ вишеспратне скелетне зграде – конструкција и прорачун.
13. недеља
АБ љуске и полиедарски површински носачи.
14. недеља
АБ бункери и силоси – конструкција и прорачун.
15. недеља
Индустријска изградња АБ елемената: плоче, греде, стубови, оквири и стопе. Статичкоконструктивне особености, израда, транспорт и монтажа елемената.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Група аутора: Приручник за примену ПБАБ’87, Грађевинска књига, Београд, 1991.
  2. Д. Голеш: Збирка решених испитних задатака из Бетонских конструкција I, Грађевински факултт
    Суботица, Суботица, 2016.
  3. SRPS EN 1992-1-1 Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Део 1-1: Општа правила и
    правила за зграде, Институт за стандардизацију Србије, 2015.
  4. Ж. Радосављевић, Д. Бајић: Армирани бетон 3, Грађевинска књига, Београд, 1989.
  5. И. Томичић: Бетонске конструкције, ДХГК, Загреб, 1996.
  6. Д. Најдановић: Бетонске конструкције, Гроскњига, Београд, 1995

Методе извођења наставе

Теоријска настава, вежбе, семинарски радови, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми и семинарски радови
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top