”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Бетонске конструкције 1

Бетонске конструкције 1

Предавања и вежбе: Проф. Даница Ј. Голеш

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Основе бетонских конструкција

Циљ предмета

Проширивање знања о прорачуну АБ линијских елемената према граничном стању носивости везано за пресеке напрегнуте на косо савијање и витке елементе. Стицање основних знања о временски зависним деформацијама и реолошким моделима за описивање понашања бетона. Стицање основних знања о прорачуну и контроли напона у АБ елементима. Упознавање са прорачуном АБ елемената према граничним стањима употребљивости. Стицање знања о прорачуну, обликовању, армирању и извођењу линијских АБ елемената.

Исход предмета

Оспособљеност за самостални прорачун, усвајање квалитета материјала, облика, димензија и арматуре линијских АБ елемената и конструкција и њихово графичко представљање за потребе пројекта конструкције.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Прорачун пресека АБ елемената напрегнутих косим савијањем.
2. недеља
Прорачун витких АБ елемената према граничном стању носивости.
3. недеља
Реологија бетона.
4. недеља
Прорачун нормалних напона у пресецима АБ елемената. Опште поставке. Центрично притиснути елементи са и без извијања. Центрично затегнути елементи. Мали ексцентрицитет – сила притиска и сила затезања.
5. недеља
Прорачун нормалних напона у пресецима АБ елемената напрегнутих моментима савијања.
6. недеља
Прорачун АБ елемената према граничним стањима употребљивости. Гранично стање прслина.
7. недеља
Гранично стање деформација.
8. недеља
Конструисање елемената и конструкција – Поузданост. Прорачунски модели. Дилатационе разделнице. Обликовање и конструисање елемената. Теоријски распони, ослонци и уклештења. Локална расподела оптерећења.
9. недеља
Греде и греде Т пресека. Обликовање греда. Армирање. Садејствујућа ширина притиснуте плоче. Дијаграм покривања арматуром.
10. недеља
Стубови и зидови. Обликовање. Армирање.
11. недеља
Локални напони притиска. Зглобови у АБ конструкцијама. Кратки елементи.
12. недеља
Пројектовање и прорачун АБ рамовских конструкција.
13. недеља
Детаљи армирања чворова АБ рамовских конструкција.
14. недеља
АБ решеткасти носачи.
15. недеља
Двопојасни АБ носачи.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Група аутора: Приручник за примену ПБАБ’87, Грађевинска књига, Београд, 1991.
  2. Д. Голеш: Збирка решених испитних задатака из Бетонских конструкција I, Грађевински факултет Суботица, Суботица, 2016.
  3. SRPS EN 1992-1-1 Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Део 1-1: Општа правила и правила за зграде, Институт за стандардизацију Србије, 2015.
  4. Ж. Радосављевић, Д. Бајић: Армирани бетон 3, Грађевинска књига, Београд, 1989.
  5. И. Томичић: Бетонске конструкције, ДХГК, Загреб, 1996.
  6. Д. Најдановић: Бетонске конструкције, Гроскњига, Београд, 1995.

Методе извођења наставе

Теоријска настава, вежбе, семинарски радови, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми, семинарски
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top