”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Аутоматизација у премеру

Аутоматизација у премеру

Предавања и вежбе: Проф. Јелена Гучевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да се суденти упознају са могућностима примене савремених метода и процедура аутоматске обраде података премера.

Исход предмета

Студенти овладавају методологијом и апликативним решењима аутоматске обраде података премера. Након завршеног курса способни су да индивидуално, применом одговарајућих софтверских решења, селектују, обраде и интерпретирају податке добијене у поступку премера.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Упознавање са предметом, методологијом и структуром предмета.
2. недеља
Основни подаци о резултатима премера, форматима података, стандардима и методама прикупљања просторних података.
3. недеља
Трансфер, обрада и интерпретација података премера прикупљених коришћењем различитих сензора.
4. недеља
Стандарди, формати и начин интерпретације података премера прикупљених тоталним станицама.
5. недеља
Апликативна софтверска решења аутоматске обраде података премера прикупљених тоталним станицама.
6. недеља
Нормативна уређеност и начин аквизиције просторних података премера применом ГНСС технологије.
7. недеља
Апликативна софтверска решења аутоматске обраде података премера прикупљених применом ГНСС технологије. Глобална решења аутоматизације процеса обраде података. Национални стандарди и софтверска решења.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Аутоматска обрада података премера добијених у поступку аерофотограметријских метода снимања.
10. недеља
Апликативна решења аутоматске обраде података премера применом технологије беспилотних летилица односно дронова.
11. недеља
Аутоматска обрада података премера добијених применом технологије терестричког ласерског скенирања.
12. недеља
Трансфер, обрада и интерпретација података премера добијених применог технологије ласерског скенирања.
13. недеља
Аутоматизација обраде, интерпретације, визуелизације и дистрибуције података премера добијених применом технологије мобилног мапирања.
14. недеља
Интерпретација података премера у формату дефинисаном национаним стандардима о моделу и структури просторних података премера.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава: Вежбе.

Практичне вежбе прате динамику и садржај теоријских предавања.

Литература

  1. К. Врачарић, И. Алексић и Ј. Гучевић: Геодетски премер, Републички геодетски завод, 2011.
  2. И. Алексић, Ј. Гучевић и Ј. Поповић: Геодетски премер – Збирка решених задатака, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 2009.
  3. О. Васовић, Ј. Гучевић: Практична геодезија 1, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2010. Закони прописи и нормативи геодетске струке: http://www.rgz.gov.rs

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активности у току предавања
10
Колоквијуми
90
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(90)
Усмени испит
Scroll to Top