”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Анализа улагања у непокретности

Анализа улагања у непокретности

Предавања и вежбе: Проф. Јелена Гучевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

После завршеног курса студент треба да буде у могућности да објасни снагу и јачину различитих критеријума инвестиционог одлучивања, користи главне буџетске технике за анализу могућности инвестирања у непокретност, прати проток новца у инвестирању у непокретност и буде део тима код прављења инвестиционих одлука и процена вредности непокретности.

Исход предмета

Као резултат очекује се да ће студент бити у могућности да разуме процену инвестиционих могућности, формулише и анализира инвестирања у непокретности и сагледа економске проблеме начина улагања у непокретности као и претварање непокретности у капитал.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са садржајем предмета и облицима извођења наставе. Основе економије, макроекономија и микроекономија. Тржиште производа, тржиште радне снаге и тржиште капитала.
2. недеља
Понуда и потражња. Савршено конкурентно тржиште и тржиште непотпуне конкуренције. Цена, реална и номинална. Инфлација.
3. недеља
Увод у управљање финансијама. Циљеви управљања финансијама. Принципи управљања финансијама.
4. недеља
Концепт временске вредности новца. Садашња и будућа вредност.
5. недеља
Камата и каматна стопа. Каматни фактор. Сложен метод обрачуна камате, утврђивање будуће вредности новца, Каматни фактор.
6. недеља
Утврђивање садашње вредности новца, дисконтовање, дисконтни фактор.
7. недеља
Кредит. Врсте кредита и обрачун исплате кредитних рата, ануитети. Отплата само камате, једнака амортизација, једнаки ануитет.
8. недеља
9. недеља
Инвестиције. Методе оцене инвестиције. Ток готовине. Временски образац. Период повраћаја уложеног новца.
10. недеља
Динамичке методе за оцену инвестиција. Метод нето садашње вредности. Метод интерне стопе приноса. Индекс профитабилности.
11. недеља
Статичке методе за оцену инвестиција. Рок повраћаја уложене инвестиције.
12. недеља
Анализа инвестиције уз претпоставку узимања кредита у банци. Порез на добит.
13. недеља
Амортизација или обезвређивање сталних средстава.
14. недеља
Метод линеарне амортизације. Номинална и реална каматна стопа.
15. недеља
Овера елабората.

Практична настава

Вежбе.
Bежба 1: Рачунање инфлације на основу индекса цена на мало.
Вежба 2: Улога Народне банке Србије.
Вежба 3: Формирање финансијских таблица за рачунање временске вредности новца.
Вежба 4: Временска вредност новца. Вежба 5: Кредити. Вежба 6: Анализа инвестиција.

Литература

  1. Corporate finance: Brealey/Myers/Allen: McFraw-Hill International Edition.
  2. Ling&Archer: Real Estate principle-a value approach.
  3. E. L. Grant, W.G. Ireson, R.S. Leavenworth: Principles of Engineering Economy.
  4. Predrag Stančić: Savremeno upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2006.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Елаборат
20
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
80
Усмени испит
Scroll to Top