”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Уређење земљишне територије

Уређење земљишне територије

Предавања: Доц. Јелена Таталовић
Вежбе: Асистент Богдан Бојовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са основним појмовима из уређења земљишне територије комасацијом, мерама које су предходиле комасацији, као и детаљно разрађене фазе комасације.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основни појмови о комасацији, историјски развој комасације.
2. недеља
Настанак сеоског газдинства у Србији.
3. недеља
Циљеви и задаци комасације.
4. недеља
Комасација као посебан управни поступак. Учесници комасације. Органи за спровођење комасације.
5. недеља
Комасација и Просторни план Р. Србије.
6. недеља
Програм комасације.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Вредновање и класификација катастарских општина за комасацију.
9. недеља
Утврђивање фактичког стања, геодетске мреже у комасацији.
10. недеља
Комасасциона процена земљишта.
11. недеља
Пројектовање путне и каналске мреже.
12. недеља
Расподела комасационе масе, надела, увођење у посед.
13. недеља
Уређење и обнова сеоских насеља, подизање пољозаштитних појасева, комасација шума.
14. недеља
Комасација и заштита животне средине.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Трифковић, Т. Нинков, Г. Маринковић: Комасација, Нови Сад, 2013.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top