”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Теорија грешака мерења

Теорија грешака мерења

Предавања и вежбе: Проф. Вукан Огризовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основним појмовима и начином примене статистичких метода и концепата при обради и анализи података геодетских мерења.

Исход предмета

Студенти су Успешно коришћење стечених знања при анализи квалитета резултата геодетских мерења и оцена непознатих параметара у геодетским моделима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у теорију вероватноће Статистички експеримент, простор вероватноће Аксиоме вероватноће Једнаковероватни догађаји Геометријска вероватноћа Статистичка дефиниција вероватноће
2. недеља
Особине вероватноће Примена комбинаторике Бесконачни скупови елементарних догађаја Дискретне и континуиране случајне променљиве Функција расподеле Случајни вектори Функције случајних променљивих и случајних вектора
3. недеља
Нумеричке карактеристике случајних променљивих Математичко очекивање Средња вредност и очекивана вредност Нормалне и друге расподеле Дисперзија и стандардно одступање Дводимензионалне и вишедимензионалне расподеле Коефицијент корелације Варијанс-коваријанс матрице
4. недеља
Врсте грешака Простирање грешака Систематске грешке Начини смањења утицаја систематских грешака Случајне грешке – распоред, особине, функција расподела
5. недеља
Мере и критеријуми тачности резултата мерења – средња квадратна, апсолутна, релативна, просечна грешка, распон резултата мерења Интервали поверења
6. недеља
Елипсе поверења и елипсоиди поверења Стохастичка зависност мерења
7. недеља
I колоквијум
8. недеља
Функције резултата мерења Закон о преносу грешака Принцип занемарљивости
9. недеља
Теорија оцена – типови оцена, добијање оцена, директна мерења
10. недеља
Основе тестирања хипотеза Хипотезе о очекиваној вредности
11. недеља
Тестирање једнакости двеју очекиваних вредности
12. недеља
Тестирање хипотеза о дисперзијама Бартлетов тест
13. недеља
Тестирање корелисаности
14. недеља
Тестирање расподела χ-квадрат тест расподела
15. недеља
II колоквијум

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

Г. Перовић: Рачун изравнања 1, теорија грешака, Научна књига, Београд, 1987.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top