”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Страни језик – Немачки језик 2

Страни језик – Немачки језик 2

Предавања и вежбе: Проф. Дејан Кнежевић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ наставе страних језика јесте стицање нових, те проширивање и продубљивање постојећих знања и умења у домену свих језичких вештина, као и оспособљавање за даље образовање и самообразовање тј. развијање комуникативне компетенције која подразумева следеће принципе: социјалну, стручну и методску компетенцију неопходне за развој личности, управљање, комуникацију у радним односима; неговање говорног језика, усвајање нових речи и израза, првенствено рецептивно, а добрим делом и продуктивно; разумевање говора и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота као и ужестручних тема; неговање свих техника читања и разумевања сложених језичко-стилских структура у склопу текста; интелектуално ангажовање, те истовремено проширивање знања из опште културе, развијање особина личности које представљају претпоставке за флексибилност у прилагођавању захтевима, међу којима: креативност, способност за рад у тиму и самостално преузимање иницијативе, организацијске способности и толеранција, спремност на рад и постизање успеха; оспособљавање за даље образовање и самообразовање уз помоћ речника, приручника и стручне литературе; развијање аутономије у учењу.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Einführung in die Arbeit; Lebenslauf und Bewerbung.
2. недеља
Hausbau und Haustypen.
3. недеља
Fachwerkhäuser.
4. недеља
Präesentieren.
5. недеља
Bauphysik.
6. недеља
Spannung und Festigkeit/ Elastizität und Verformung.
7. недеља
Wärme und Wärmeschutz; Wärmeleitfähigkeit.
8. недеља
I. колоквијум.
9. недеља
Bauchemie – Grundbegriffe; Wasser; Oxidation, Reduktion und Korrosion.
10. недеља
Baustoffe: Natürliche und künstliche Bausteine.
11. недеља
Fliesen und Platten.
12. недеља
Zement, Zementherstellung; Eigenschaften des Zements.
13. недеља
Beton; Betonarten.
14. недеља
Projektarbeit: Eisen und Eisensorten; Stahlveredelung oder Bauholz.
15. недеља
II. колоквијум.

Увод у општу конверзацију, проширивање лексике и рад на савладавању свакодневног језичког израза. Практичне вежбе путем излагања, дијалога и дискусија. Граматичке теме: Утврђује се и проширује и систематизује знање о општима граматичким законитостима немачког језика. Обрађују се специфичне граматичке структуре својствене стручном језику. Граматичка се проблематика обрађује на морфолошком
(врсте речи, морфолошке промене, грађење речи) и на синтаксичком нивоу (врсте реченица, реченични дијелови, редослед реченичних компоненти; употреба и слагање глаголских времена; однос актив-пасив, партиципске и инфинитивне конструкције). Утврђују се подударности и разлике на граматичком нивоу немачког и српског језика. Практичне вежбе (супституција елемената, трансформација, допуна, одговори на питања, постављање питања, итд.) Лексичке теме: Проширују се знања из опште лексике и обрађују стручни и
струковни термини (геодезија, грађевински материјали, зградарство, механика тла, конструкције итд). Превођење стручних текстова. Конверзација на теме из струке.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Adelheid Höffgen: Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 2001
  2. Vera Sekula, Mirjana Ritoša: Njemački za građevinare, Škola za strane jezike, Zagreb, 1983.
  3. Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns: Hinführung zur naturwissenschaftlich- technischen Fachsprache, Teil 5. Baustoffkunde, Max Hueber
    Verlag, München, 1985.
  4. Текстови са интернета

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
0
Колоквијум, семинарски, задаци
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
30

Напомена: Положена оба колоквијума ослобађају студента од писменог дела испита.

Scroll to Top