”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Страни језик – Немачки језик 1

Страни језик – Немачки језик 1

Предавања и вежбе: Проф. Дејан Кнежевић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ наставе страних језика је стицање нових, проширивање и продубљивање знања и умења у домену
свих језичких вештина, као и оспособљавање за даље образовање и самообразовање тј. комуникативна компетенција која подразумева следеће принципе: социјалну, стручну компетенцију и методску компетенцију, које су потребне за: развој личности, за управљање и комуникацију у радним односима; неговање говорног језика, усвајање нових речи и израза, првенствено рецептивно, а добрим делом и продуктивно; разумевање говора и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота као и ужестручних тема; неговање свих техника читања и разумевања сложених језичко-стилских структура из текста; интелектуално ангажовање проширујући истовремено знања из опште културе, развијање компетенција које подразумевају флексибилност у прилагођавању захтевима будуће професије, а то су између осталог: способност рада у тиму и самостално преузимање иницијативе, организацијске способности и толеранција, спремност на рад и успех и креативност, оспособљавање за даље образовање и самообразовање уз помоћ речника, приручника и стручне литературе; развијање аутономије у учењу.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Einführung in die Arbeit; Als Praktikant in einem deutschpraschingen Land: Ankunft.
2. недеља
Unterkunft.
3. недеља
Zeitplanung
4. недеља
Abendbrot.
5. недеља
Frühstück.
6. недеља
Transport.
7. недеља
Ankunft in der Firma
8. недеља
Führung durch den Betrieb/ I. колоквијум.
9. недеља
Sicherheitsmaßnahmen.
10. недеља
11. недеља
Mein Arbeitsplatz.
12. недеља
Pause.
13. недеља
Feierabend.
14. недеља
Freizeit.
15. недеља
Praktikumsende / II. колоквијум.

Општа конверзација, проширивање лексике и рад на савладавању свакодневног језичког израза. Практичне вежбе путем дијалога. Граматичке теме: Утврђује се и проширује и систематизује знање о општима граматичким законитостима немачког језика; Обрађују се специфичне граматичке структуре својствене језику; Граматичка се проблематика обрађује на морфолошком (врсте речи, морфолошке промене, грађење речи) и на синтаксичком нивоу (врсте реченица, реченични дијелови, редослед реченичних компоненти; употреба глаголских времена; облици који замењују пасив, инфинитивне конструкције); Утврђују се подударности и разлике на граматичком нивоу немачког и српског језика. Практичне вежбе (супституција елемената, трансформација, допуна, одговори на питања, постављање питања, итд.) Лексичке теме: Проширују се знања из опште лексике и обрађују термини који су везани за студије, стручну праксу, посао.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber Verlag, 2004
  2. Текстови са интернета
  3. »Deutsch im Beruf » / Goethe Institut/

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
0
Колоквијум, семинарски, задаци
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
30
Scroll to Top