”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Рачун изравнања

Рачун изравнања

Предавања и вежбе: Проф. Вукан Огризовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основним појмовима теорије изравнања, метода оцене непознатих параметара
и анализе квалитета добијених оцена у геодетским моделима.

Исход предмета

Успешно коришћење стечених знања при оцени непознатих параметара и анализи квалитета резултата
геодетских мерења у геодетским моделима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Принципи метода најмањих квадрата. Функционални и стохастички модел.
2. недеља
Посредно изравнање. Гаус-Марков модел. Методе оцењивања.
3. недеља
Посредно изравнање. Једначине грешака различитих мерених величина.
4. недеља
Параметри квалитета геодетских мрежа – тачност и поузданост. Локалне и глобалне мере квалитета.
5. недеља
Локалне и глобалне мере квалитета. Оцена непознатих параметара применом методе најмањих квадрата. Тачност индиректних оцена.
6. недеља
Оцењиве функције. Елипсе грешака, елипсе поверења и елипсоиди поверења. Интервали поверења. Тестирање хипотеза.
7. недеља
Тест грубих грешака. Проблеми геодетског датума, дефект датума, S-трансформација.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Посредно изравнање са условима – модел, методе оцењивања.
10. недеља
Линеарна регресија – модел, оцењиве функције, тестирање хипотеза.
11. недеља
Модели трансформације координата у равни – Хелмертова, афина…
12. недеља
Условно изравнање – линеарни модел и оцене најмањих квадрата.
13. недеља
Оцена непознатих параметара у моделима са условима међу непознатим.
14. недеља
Тестирање значајности разлика добијених оцена и очекиваних (a priori) вредности.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  • Г. Перовић: Метод најмањих квадрата, Аутор, Београд, 2005.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top