”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Право и правни прописи у геодетској струци

Право и правни прописи у геодетској струци

Предавања и вежбе: Доц. Јелена Таталовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основним појмовима примене закона, подзаконских аката, прописа, стандарда и норми у геодетској струци. Студенти треба да буду оспособљени да самостално решавају једноставне правне проблеме који су свакодневни у раду на катастру непокретности.

Исход предмета

Студенти схватају механизам доношења закона и подзаконских аката у Р. Србији. Упознају се са одредбама Устава Р. Србије, као и Закона о државном премеру и катастру и сродним системским законима и подзаконским актима, што треба да резултира изграђеном свешћу о значају нормативне уређености у геодетској струци и способношћу да у пракси примене стечено знање у стварним околностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Устав и уређење Европске Уније. Организација и модел одлучивања у оквиру институција Европске Уније.
2. недеља
Устав Републике Србије. Законодавна, судска и извршна власт у Републици Србији.
3. недеља
Доношење закона и нормативних аката. Појам закона, уредбе, правилника, стандарда.
4. недеља
Закон о државном премеру и катастру.
5. недеља
Закон о државном премеру и катастру и сет сродних системских закона.
6. недеља
Подзаконски акти у државном премеру.
7. недеља
Стандардизација у премеру.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Закон о општем управном поступку.
10. недеља
Канцеларијско пословање.
11. недеља
Програм и план геодетских радова. Техничка документација.
12. недеља
Извођење геодетских радова. Стручни надзор.
13. недеља
Одржавање државног премера.
14. недеља
Начин чувања и коришћења података премера. Геодетске организације.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава: Нема.

Литература

  1. Устав Републике Србије.
  2. Закон о државном премеру и катастру.
  3. Закон о планирању и изградњи објеката.

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 0

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
Колоквијуми
90
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
(90)
Scroll to Top