”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Подручја посебне намене

Подручја посебне намене

Предавања: Проф. Јелена Таталовић
Вежбе: Асистент Богдан Бојовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема.

Циљ предмета

Упознавање студената са појмовима везаним за подручја посебне намене.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Појам, дефиниције и схватања подручја посебне намене у Србији и у свету.
2. недеља
Национални паркови као подручја посебне намене.
3. недеља
Објекти инфраструктуре као подручја посебне намене.
4. недеља
Области експлоатације као подручја посебне намене.
5. недеља
Туристичке области као подручја посебне намене.
6. недеља
Остала подручја посебне намене.
7. недеља
Колоквијум.
8. недеља
Планирање и заштита подручја посебне намене.
9. недеља
Подручја под ризиком од природних непогода.
10. недеља
Подручја под ризиком од антропогених непогода.
11. недеља
Теренска настава.
12. недеља
Осврт на европска докумената одрживог просторног развоја за уређење и планирање подручја посебних намена.
13. недеља
Осврт на подручја посебне намене у Србији.
14. недеља
Перспективе просторног планирања у будућности у Србији.
15. недеља
Кратак преглед наученог градива.

Практична настава:

Вежбе. На вежбама је предвиђена израда семинарских радова који ће се односити на конкретно подручје посебне намене, као и одбрана семинарских радова. Теренска настава по договору.

Литература

  1. Просторни планови подручја посебне намене у Србији.
  2. Ђорђевић, Д., Дабовић, Т. (2009): Основе просторног планирања, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Драгићевић С., Филиповић Д. (2009): Природни услови и непогоде у планирању и заштити простора. Географски факултет, Београд.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, теренска настава, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Присуство на предавањима и вежбама
10
Колоквијум
20
Семинарски рад
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top