”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Инжењерска геологија

Инжењерска геологија

Предавања и вежбе: Јована Јанковић Пантић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основама инжењерске геологије и њеним применама у области грађевинарства.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у инжењерску геологију.
2. недеља
Основне геоморфолошке карактеристике терена.
3. недеља
Основне хидрографске карактеристике терена.
4. недеља
Падине и падински процеси – врсте падина.
5. недеља
Падине и падински процеси – класификација падина.
6. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње насеља – утицај геолошке грађе и морфолошких својстава, утицај хидрогеолошких својстава.
7. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње насеља – утицај геотехничких својстава, утицај геомеханичких својстава.
8. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње аеродрома.
9. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње саобраћајница.
10. недеља
а Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње тунела – карактеристика стена на траси тунела, начин појављивања, просторни положај итд.
11. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње тунела – геолошке, инжењерскогеолошке и остале појаве у тунелу.
12. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње мостова.
13. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње канала и цевовода.
14. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње брана и акумулација.
15. недеља
Садржај пројектне документације.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Јањић, Инжењерска геологија са основама геологије
  2. Љ. Рокић И В. Вујанић, Падине
  3. В. Влаховић, Геологија – петрологија
  4. Н. Ђурић, Инжењерска геологија, скрипта

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Практична настава
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
20
Scroll to Top