”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Гравиметрија

Гравиметрија

Предавања и вежбе: Проф. Вукан Огризовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са применом гравиметрије у геодезији, инструментима и методама за одређивање убрзања
силе Земљине теже.

Исход предмета

Након одслушаног предмета, студент ће умети да измери убрзање силе Земљине теже, обради извршена
мерења и примени добијене резултате у осталим дисциплинама.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Примена гравиметрије у геодезији и геофизици.
2. недеља
Историјски развој гравиметрије.
3. недеља
Методе гравиметријских одређивања.
4. недеља
Одређивање убрзања силе Земљине теже по принципу слободног пада.
5. недеља
Одређивање убрзања силе Земљине теже по принципу физичког клатна.
6. недеља
Динамичке и статичке методе одређивања убрзања силе Земљине теже.
7. недеља
Динамичке и статичке методе одређивања убрзања силе Земљине теже.
8. недеља
Извори грешака и тачност одређивања убрзања силе Земљине теже.
9. недеља
Инструменти за одређивање убрзања силе Земљине теже.
10. недеља
Балистички инструменти.
11. недеља
Апсолутни гравиметар.
12. недеља
Релативни гравиметар.
13. недеља
Гравиметријски премер.
14. недеља
Промене убрзања силе Земљине теже у времену.
15. недеља
Сателитске гравиметријске методе и мисије.

Практична настава

Вежбе. Претходна оцена тачности гравиметријских мерења. Мерење апсолутног убрзања силе Земљине теже. Мерење релативног убрзања силе Земљине теже. Рачунање лунисоларног утицаја. Обрада теренских мерења.

Литература

  1. Vaniček P., Krakivsky E., Геодезија, концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  2. Heiskanen Weiko H. Moritz, Физичка геодезија, Грађевински факултет Универзитета у Београду.
  3. Torge W., Gravimetry, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1989,
  4. Starčević, М.: Gravimetrijske metode istraživanja, Nauka, Beograd, 1991.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Практична настава
Одбрана елабората
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top