”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геологија и петрологија

Геологија и петрологија

Предавања и вежбе: Јована Јанковић Пантић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основама из геологије као научне дисцилине, чији резултати истраживања
служе као подлога за њихову делатност. У склопу предмета поред основних геолошких проучавања
терена, студентима се даје и неопходни минимум из свих области истраживања која су везана за
примењену геологију. Резултати истраживања се презентују на графичким прилозима.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Постанак и грађа Земље.
2. недеља
Основи минералогије.
3. недеља
Основи петрографије (магматске стене).
4. недеља
Основи петрографије (седиментне стене).
5. недеља
Основи петрографије (метаморфне стене), Геолошка хронологија Земљине коре.
6. недеља
Тектонски покрети Земљине коре (тангенцијални и радијални поремећаји).
7. недеља
Основи хидрогеологије (хидрогеолошке карактеристике стенских маса).
8. недеља
Основи хидрогеологије (издани и извори).
9. недеља
Инжењерско геолошка класификација стена.
10. недеља
Основна физичка, механичка и структурна својства стена и стенских маса.
11. недеља
Основи инжењерске геодинамике (распадање, ерозија, суфозија, одрони, осипање).
12. недеља
Основи инжењерске геодинамике (клижење, течење, пужење).
13. недеља
Основи инжењерске сеизмологије.
14. недеља
Инжењерскогеолошка истраживања.
15. недеља
Инжењерскогеолошке карте, профили и блок дијаграми.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Влаховић: Инжењерска геологија са основама геологије. Научна књига, Београд, 1987.
  2. М. Јањић: Инжењерска геологија са основама геологије. Научна књига, Београд, 1982.
  3. . Н. Ђурић: Геолшки и технички термини. Грађевински факултети Суботица–Будимпешта–Београд, 2001.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, консултације

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми (2)
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
40
Усмени испит
30
Scroll to Top