”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодетски планови

Геодетски планови

Предавања: Доц. Јелена Таталовић
Вежбе: Асистент Богдан Бојовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ овог курса јесте да се кроз низ посебних задатака изложе главне фазе у изради аналогних и дигиталних катастарских планова у поступку израде, обнове и одржавања државног премера.

Исход предмета

Као резултат очекује се да студент по завршеном курсу буде у могућности да реализује аналогни и дигитални план.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са садржајем предмета и облицима извођења наставе. Основни појмови, сарджај, размера и врсте геодетског плана. Стари системи мера.
2. недеља
Картографске пројекције. Подела на листове плана у Гаус-Кригеровој и УТМ пројекцији.
3. недеља
Координатна мрежа, наношење тачака геодетске основе и контрола.
4. недеља
Топографски кључ, тачкасти, линијски и површински топографски знаци.
5. недеља
Картирање снимљеног детаља. Нумерисање парцела и исписивање бројева парцела на плану. Исцртавање описа листа плана, унутрашњи и спољни опис листа.
6. недеља
Висинска представа терена, изохипсе, карактеристичне тачке и линије рељефа. Интерполација изохипси, конструкција и исцртавање. Списак грешака..
7. недеља
Рачунање површина. Методе рачунања: из оригиналних мера и из мера са плана. Одрађивање површина механичким путем.
8. недеља
Одржавање аналогних планова у поступку одржавања премера и катастра.
9. недеља
Дигитални геодетски план. Увод у рад са графичким програмима (AutoCad). Координатни системи, слојеви, режими рада и списак команди.
10. недеља
Дигитални топографски кључ. Уводне напомене и начин коришћења. Означавање текста, формирање знакова.
11. недеља
Списак грешака, подела на листове плана и исцртавање геодетске основе. Спољни опис листа плана.
12. недеља
Нумерисање парцела и приказ објеката. Дефинисање и исцртавање топографског знака.
13. недеља
Списак површина и њихово рачунање.
14. недеља
Рачунање површина и дужина у графичком едитору.
15. недеља
Провера знања.

Практична настава

Вежбе. Вежбе се одржавају у учионици у виду задатака који прате методолошке целине садржане у теоријском делу. Студенти задатке решавају индивидуално.

Литература

  1. М. Трифковић: Геодетски планови, Београд, 2003.
  2. Д. Марковић, М. Марковић: Геодетски планови – практикум, Висока грађевинско геодетска школа, 2010.
  3. Закони прописи и нормативи геодетске струке: http://www.rgz.gov.rs.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Елаборат
50
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
40
Усмени испит
10
Scroll to Top