”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Физика

Физика

Предавања и вежбе: Проф. Милица Вучинић Васић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Намена и циљ предмета је утврђивање и стицање фундаменталних теоријских и практичних знања из физике потребних за касније лакше усвајање садржаја из стручних предмета грађевинске струке

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Појам температуре, термометри, термални комфор.
2. недеља
Унутрашња енергија гасова и чврстих тела, температурско ширење, закони термодинамике.
3. недеља
Реални гасови, равнотежа и промена фаза Транспорт топлоте.
4. недеља
Једнодимензионо стационарно провођење топлоте, вишеслојни планарни и цилиндрични слојеви.
5. недеља
Вишедимензионо и нестационарно провођење, провођење конвекцијом Транспорт водене паре.
6. недеља
Појам паре и засићене паре, једнодимензионо стационарно провођење паре.
7. недеља
Преношење паре конвекцијом, вентилација и биланс паре у зградама Звук и преношење звучне енергије.
8. недеља
Таласна једначина, лонгитудиналне елестичне деформације средине.
9. недеља
Интерференција, одбијање звука и стојећи звучни таласи.
10. недеља
Енергија звучних таласа.
11. недеља
Интензитет, ниво интензитета, звучна заштита Транспорт енергије зрачењем.
12. недеља
Закони зрачења, интерференција,рефлексија, дисперзија, боје, интирефлексиони слојеви.
13. недеља
Соларна радијација, размена енергије зрачењем, осветљеност просторија и основне фотометријске величине Електрицитет.
14. недеља
Електро магнетно поље, наелектрисање, струја и напон.
15. недеља
Електромагнетна индукција. Наизменична струја.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  • В. Вучић, Д. Ивановић: Физика И, ИИ, ИИИ, Научна књига, Београд, 1980-1983.
  • Ј. Јањић, И. Бикит, Н. Циндро: Општи курс физике И и ИИ, Научна књига, Београд, 1987.
  • Г. Димић, М. Митриновић: Збирка задатака из физике – виши курс Д, ИРО „Грађевинска књига”, Београд, 1987.
  • М. Рекалић, М. Симић, В. Георгијевић, М. Иванковић, Г. Тодоровић, Г. Брајовић: Збирка задатака из техничке физике, Научна књига, Београд, 1996.
  • Introduction to Building Physics, Author: Prof Carl-Eric Hagentoft, Chalmers University of Technology, Sweden, ISBN: 91-44-01896-7, Publication year: 2001
  • Fizika mérnököknek I-II. (A műszaki fizika alapjai), Author: Giber J. Sólyom A. Kocsányi L., Budapest Műszaki Egyetem, Műegyetemi Kiadó, Hungary, ISBN:9634206789, Publication year: 2002 Giber J. Sólyom A. Kocsányi L.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
10
Колоквијуми, семинарски радови, задаци
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
40
Усмени испит
Scroll to Top