Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 113-125


ПЕРСПЕКТИВЕ НАВОДЊАВАЊА У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.10
UDK: 626.81/.84(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Станић, Милош
 
 Резиме:
 Могућности наводњавања у Србији су ограничене расположивошћу водних ресурса и потребама за водом, имајући у виду да наводњавање захтева велике количине воде. Циљ рада је да се покаже потенцијал за наводњавање по сливним подручијима, процењујући све потенцијалне изворе воде: захватање директно из реке, захватање поџемне воде и коришћењем постојећих или планираних резервоара које се користе за снабдевање водом и/или заштиту од полава као вишенаменске водопривредне објекте.
 
 Кључне речи:
 Наводњавање, потребе за водом, расположивост водних ресурса