Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 129-142


ПРИМЕНА ГЕНЕТСКОГ АЛГОРИТМА У ОДРЕЂИВАЊУ ДИМЕНЗИЈА ЛУЧНОГ МОСТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.11
UDK: 624.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Митровић, Стефан; Станић, Милош; Машовић, Снежана
 
 Резиме:
 Тема овога рада је примена генетског алгоритма (GA) као методе глобалне оптимизације за потребе одређивања карактеристичних димензија лучног бетонског моста. За лучни мост задатог статичког система, распона и квалитета материјала показана је примена прорачуна оптимизације са алатима генетског алгоритма (GA) у софтверском пакету Matlab. Циљ прорачуна је одређивање димензија попречног пресека и стреле бетонског лука са којима се остварује најмањи утрошак материјала уз задовољење напонских услова у карактеристичним пресецима.
 
 Кључне речи:
 Генетски алгоритам, лучни мост, бетон, Matlab