Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 101-112


KOНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У РУЗВЕЛТОВОЈ УЛИЦИ У БЕОГРАДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.09
UDK: 624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић , Мирослав; Војнић Пурчар, Мартина; Ландовић, Александар; Гајић, Милан
 
 Резиме:
 У овом раду је дат прорачун носеће армиранобетонске конструкције поисловно стамбеног објекта у Рузвелтовој улици у Београду укупне површине 12.000 м2. Објекат има две подземне етаже и надземни део од коте нула је спратности ПЗ+Галерија+6СП+повучени спрата ПС1, укупне висине цца 29.00м. Међуспратна конструкција објеката је од пуних армиранобетонских плоча ливених на лицу места и вертикалних армиранобетонских елемената у виду стубова различитих попречних пресека и облика по висини објекта и армиранобетонских зидова. Осна растојања стубова изнад коте приземља су 6,00м и 7,80м. Од нивоа приземља до првог спрата у делу ламеле Б коришћени су спрегнути округли стубови пречника Ф50 и димензионисање је спроведено по стандарду СРПС ЕН 1994-1-1. Изнад првог спрата су сви стубови квадратног попречног пресека. Фундирање је изведено на пуној армиранобетонској плочи дебљине дп=70.0цм.Заштита подземних етажа је изведена у комбинацији шипов, наглавних греда и челичних разупирача у функцији израде темеља и зидова објекта по фазама ископа. Прорачун конструкције је вршен према СРПС стандардима и према Еврокоду.
 
 Кључне речи:
 конструкција,аб плоча, аб зид,спегнут стуб, шип, разупирачи.