Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 113-125


PERSPEKTIVE NAVODNJAVANJA U SRBIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.10
UDK: 626.81/.84(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stanić, Miloš
 
 Rezime:
 Mogućnosti navodnjavanja u Srbiji su ograničene raspoloživošću vodnih resursa i potrebama za vodom, imajući u vidu da navodnjavanje zahteva velike količine vode. Cilj rada je da se pokaže potencijal za navodnjavanje po slivnim područijima, procenjujući sve potencijalne izvore vode: zahvatanje direktno iz reke, zahvatanje podžemne vode i korišćenjem postojećih ili planiranih rezervoara koje se koriste za snabdevanje vodom i/ili zaštitu od polava kao višenamenske vodoprivredne objekte.
 
 Ključne reči:
 Navodnjavanje, potrebe za vodom, raspoloživost vodnih resursa