Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 939-946


КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.095
UDK: 502.131.1(497.11 NEGOTIN)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Филиповић, Дејан; Шећеров, Велимир; Обрадовић-Арсић, Данијела
 
 Резиме:
 У раду су идентификована подручја која представљају највеће еколошко ограничење за даљи развој општине. Такође, идентификовани су и еколошки потенцијали који представљају основу просторног развоја локалне заједнице. На основу препознатих ограничења и потенцијала, као и на основу методологије о просторној диференцијацији животне средине, извршена је категоризација животне средине општине Неготин. На основу анализе и оцене постојећег стања може се констатовати да се територија општине Неготин одликује релативно очуваном животном средином. У складу са категоризацијом животне средине датом у Просторном плану Републике Србије (2010), на територији општине Неготин могу се издвојити четири типа подручја са различитим квалитетом животне средине. Овакав предлог треба да представља детерминанту одрживог развоја општине и управљачки механизам за општинску управу како би се планским активностима ефикасно управљало просторним потенцијалима које општина има.
 
 Кључне речи:
 Животна средина, Неготин, категоризација, одрживи развој