Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 929-938


ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АХП МЕТОДА ЗА ОДРЖИВ РАЗВОЈ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.094
UDK: 502:624:519.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милошевић, Александра; Милошевић, Мимица; Милошевић, Душан; Selimi, Aybeyan
 
 Резиме:
 Полазна претпоставка је да је одржива градња свакако један од значајнијих делова одрживог развоја. У вези са одрживим развојем, одржива градња мора осигурати трајност, квалитет, финансијску, економску и еколошку прихватљивост. Изградња и употреба објеката имају велики, директан и индиректан утицај на животно окружење. Конструктори и градитељи се суочавају са изазовом да задовоље потребе одрживог развоја. У доношењу важних одлука, вишекритеријумска анализа може бити од великог значаја. Метода АХП аналитичких хијерархијских процеса, као математичка метода, заснива се на принципима вишекритеријумског одлучивања, где се из једне расположиве групе алтернативно бира најповољнија, а на основу дефинисаног броја критеријума за одлучивање. Више атрибута имају различиту важност и изражавају се помоћу различитих скала. Циљ овог рада је да се АХП методом омогући доносиоцима одлуке у грађевинарству да поставе приоритете и донесу квалитетну одлуку, узевши у обзир и квалитативне и квантитативне аспекте за одрживост развоја.
 
 Кључне речи:
 одрживост, грађевинарство, математика, АХП метод