Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 929-938


VIŠEKRITERIJUMSKA AHP METODA ZA ODRŽIV RAZVOJ U GRAĐEVINARSTVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.094
UDK: 502:624:519.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milošević, Aleksandra; Milošević, Mimica; Milošević, Dušan; Selimi, Aybeyan
 
 Rezime:
 Polazna pretpostavka je da je održiva gradnja svakako jedan od značajnijih delova održivog razvoja. U vezi sa održivim razvojem, održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitet, finansijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost. Izgradnja i upotreba objekata imaju veliki, direktan i indirektan uticaj na životno okruženje. Konstruktori i graditelji se suočavaju sa izazovom da zadovolje potrebe održivog razvoja. U donošenju važnih odluka, višekriterijumska analiza može biti od velikog značaja. Metoda AHP analitičkih hijerarhijskih procesa, kao matematička metoda, zasniva se na principima višekriterijumskog odlučivanja, gde se iz jedne raspoložive grupe alternativno bira najpovoljnija, a na osnovu definisanog broja kriterijuma za odlučivanje. Više atributa imaju različitu važnost i izražavaju se pomoću različitih skala. Cilj ovog rada je da se AHP metodom omogući donosiocima odluke u građevinarstvu da postave prioritete i donesu kvalitetnu odluku, uzevši u obzir i kvalitativne i kvantitativne aspekte za održivost razvoja.
 
 Ključne reči:
 održivost, građevinarstvo, matematika, AHP metod