Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 815-825


ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ ТИПОЛОГИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ВОЈВОДИНИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.082
UDK: 725.2/.4(497.113SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алаџић, Викторија; Дулић, Оливера
 
 Резиме:
 Савремен начин живота условио је нестанак старих технологија и начина производње, па је тиме временом престала и потреба за многим објектима који су представљали окосницу привредног живота у прошлости. Нестанком ових зграда нестају и заборављају се сазнања о старим начинима привређивања. Ово истраживање спроведено је као допринос сазнањима о објектима који су одражавали развој пољопривреде, занатства и индустрије током XIX века на просторима северне Војводине. У раду су обрађени скромнији привредни објекти који су били основ привредног живота овог подручја пре појаве индустријске производње. У процесу истраживања примењене су методе сакупљања података у Историјском архиву Суботице и на терену, као и у доступној литературу, анализе прикупљене грађе, те синтеза и обједињавање добијених сазнања у облику овог рада.
 
 Кључне речи:
 градитељско наслеђе, архитектура, историја архитектуре, пољопривредни објекти, Војводина, Суботица, воденице, суваче, ветрењаче, магацини