Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 827-834


ВРЕДНОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ТОКУ ПРОЦЕСА ПРОЈЕКТОВАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.083
UDK: 728.1.012
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана
 
 Резиме:
 У току процеса пројектовања пројектант на почетку свог рада анализира употребну вредност простора како би проверио потребна радна места. Дефинисањем радних места дефинишу се и радне зоне тако да њиховом анализом одређује се потребна квалитетна међузависност постављених зона. Процес пројектовања се одвија поступком „напред-назад“, где се након организације основних просторних елемената раде предложене анализе, након анализа примењују се донети закључци и врше исправке на цртежу. Поред наведених анализа, као важан поступак вредновања примениће се и анализа флексибилности простора. Положај стамбене јединице у склопу дефинише њену везу са осталим јединицама као и везу са спољном средином. У раду ће бити приказане анализе на примеримa студентских радова.
 
 Кључне речи:
 процес пројектовања, радна места, стамбена јединица, флексибилност, склоп