Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 835-844


БЕЛЕШКА О ГРАФИЧКИМ ПРИКАЗИМА У АРХИТЕКТУРИ – ДИЈАГРАМИ ИСПРЕД СКИЦА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.084
UDK: 72.012.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дулић, Оливера; Алаџић, Викторија
 
 Резиме:
 Основна активност у раду архитекте је бављење простором који одговара друштвеној динамици дефинисаној феноменолошким односима између човека и његове околине. У области архитектонског пројектовања, просторна истраживања врше се путем графичких приказа и архитектонских цртежа као основног средства изражавања. Истраживање представљено у овом раду бави се видовима графичких презентација, односно скицама и дијаграмима као двема тесно повезаним категоријама. Посредно су истражене разлике између типова графичких приказа, те је указано на најважније карактеристике скица и дијаграма. Претпостављено је да дијаграми доминирају у процесу савременог архитектонског пројектовања, јер омогућавају архитектима разматрања о односима између апстрактних пројектантских концепата и архитектонског простора. Осим тога, указано је на примену дијаграма у архитектонској пракси кроз наведене карактеристичне примере. Овим истраживањем је закључено Овај рад закључује да дијаграм, као визуелни приказ просторне конфигурације, представља срж пројектантске концептуализације, те наглашава структуру пројектантске концепције.
 
 Кључне речи:
 архитектонска репрезентација, дијаграми, скице, пројектантски процес