Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 835-844


BELEŠKA O GRAFIČKIM PRIKAZIMA U ARHITEKTURI – DIJAGRAMI ISPRED SKICA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.084
UDK: 72.012.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
 
 Rezime:
 Osnovna aktivnost u radu arhitekte je bavljenje prostorom koji odgovara društvenoj dinamici definisanoj fenomenološkim odnosima između čoveka i njegove okoline. U oblasti arhitektonskog projektovanja, prostorna istraživanja vrše se putem grafičkih prikaza i arhitektonskih crteža kao osnovnog sredstva izražavanja. Istraživanje predstavljeno u ovom radu bavi se vidovima grafičkih prezentacija, odnosno skicama i dijagramima kao dvema tesno povezanim kategorijama. Posredno su istražene razlike između tipova grafičkih prikaza, te je ukazano na najvažnije karakteristike skica i dijagrama. Pretpostavljeno je da dijagrami dominiraju u procesu savremenog arhitektonskog projektovanja, jer omogućavaju arhitektima razmatranja o odnosima između apstraktnih projektantskih koncepata i arhitektonskog prostora. Osim toga, ukazano je na primenu dijagrama u arhitektonskoj praksi kroz navedene karakteristične primere. Ovim istraživanjem je zaključeno Ovaj rad zaključuje da dijagram, kao vizuelni prikaz prostorne konfiguracije, predstavlja srž projektantske konceptualizacije, te naglašava strukturu projektantske koncepcije.
 
 Ključne reči:
 arhitektonska reprezentacija, dijagrami, skice, projektantski proces