Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 845-854


ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У УРБАНОЈ ОБНОВИ ИСТОРИЈСКИХ ЈЕЗГАРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.085
UDK: INTEGRATIVNI PRISTUP U URBANOJ OBNOVI ISTORIJSKIH JEZGARA
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Туфегџић, Аница; Силађи, Мариа; Сладић, Мирјана
 
 Резиме:
 Успостављање баланса између постојеће и планиране урбане матрице, односно историјске и савремене архитектуре, у процесима интензивне урбанизације и агресивне стамбене изградње, карактеристичним за период транзиције у Србији, представља велики изазов. Без интегративног приступа у планерској, урбанистичкој и конзерваторској пракси континуитет просторних, историјских, друштвених и културних вредности је неодржив. Незаштићена историјска урбана језгра представљају најугроженију категорију, првенствено због атрактивности локација на којима се налазе. Свест о вредностима и потенцијалима постојећег градитељског фонда, као и о могућностима пренамене појединих објеката, веома често не постоји. Сходно томе, губећи део урбаног наслеђа, пре него што је и валоризовано, суочени смо са неповратним губитком духа места. Алмашки крај, један од најстаријих делова Новог Сада, данас је мултифункционална урбана целина коју чине традиционалне паорске куће, градске стамбене куће из 19. века, старе занатске радионице и фабрике. Иако је оригинална неправилна урбана матрица релативно добро очувана до данас, услед постепеног нестанка старог градитељског фонда током транзиционог периода, Алмашки крај постепено мења свој идентитет и карактер. Преиспитивањем принципа интегративне заштите, у раду се тежи формулисању методолошког оквира за мултидисциплинарни приступ у решавању планерских и конзерваторских питања у процесу урбане обнове историјских језгара. Интегративни приступ треба повезати културне, друштвене и економске компоненте у циљу очувања највреднијег материјалног и нематеријалног наслеђа, али и омогућавања одрживог просторног и друштвеног развоја историјске целине.
 
 Кључне речи:
 интегративни приступ, урбана обнова, историјска језгра, методологија