Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 269-278


АНАЛИЗА СЛОБОДНИХ ВИБРАЦИЈА ГРЕДЕ КОРИШЋЕЊЕМ ИЗОГЕОМЕТРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.026
UDK: 519.957 : 534.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јочковић, Милош; Даниловић, Марија Нефовска
 
 Резиме:
 Изогеометријска анализа (ИГА) се базира на концепту коришћења истих функција за описивање поља померања констукције као и геометрије недеформисаног модела. Најчешће коришћене базне функције у ИГА су NURBS фунцкије. У овом раду, ИГА је коришћена у анализи слободних вибрација гредног елемента. Да би се добили потребни резултати, матрица крутости и матрица маса је изведена за Bernoulli-Euler-ову греду код које су непознате само попречна померања, као и Timoshenko-ву греду помоћу Galerkin-ове методе. Нумеричка анализа приказана је на примеру гредног елемента са конкретним граничним условима. Тачност резултата добијених помоћу ИГА је проверена поређењем са резултатима добијеним методом динамичке крутости и методом коначних елемената.
 
 Кључне речи:
 Изогеометријска анализа, слободне вибрације, Bernoulli-Euler-ова греда, Timoshenko-ва греда