Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 269-278


ANALIZA SLOBODNIH VIBRACIJA GREDE KORIŠĆENJEM IZOGEOMETRIJSKE ANALIZE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.026
UDK: 519.957 : 534.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jočković, Miloš; Danilović, Marija Nefovska
 
 Rezime:
 Izogeometrijska analiza (IGA) se bazira na konceptu korišćenja istih funkcija za opisivanje polja pomeranja konstukcije kao i geometrije nedeformisanog modela. Najčešće korišćene bazne funkcije u IGA su NURBS funckije. U ovom radu, IGA je korišćena u analizi slobodnih vibracija grednog elementa. Da bi se dobili potrebni rezultati, matrica krutosti i matrica masa je izvedena za Bernoulli-Euler-ovu gredu kod koje su nepoznate samo poprečna pomeranja, kao i Timoshenko-vu gredu pomoću Galerkin-ove metode. Numerička analiza prikazana je na primeru grednog elementa sa konkretnim graničnim uslovima. Tačnost rezultata dobijenih pomoću IGA je proverena poređenjem sa rezultatima dobijenim metodom dinamičke krutosti i metodom konačnih elemenata.
 
 Ključne reči:
 Izogeometrijska analiza, slobodne vibracije, Bernoulli-Euler-ova greda, Timoshenko-va greda