Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 279-298


SLOBODNE VIBRACIJE PRAVOUGAONIH IZOTROPNIH VIŠESLOJNIH PLOČA PRIMENOM METODE DINAMIČKE KRUTOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.027
UDK: 534.11 : 624.073
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marjanović, Miroslav; Kolarević, Nevenka; Danilović, Marija Nefovska; Petronijević, Mira
 
 Rezime:
 U ovom radu prikazane su dinamičke matrice krutosti za pravougaonu, (transverzalno) izotropnu, jednoslojnu i višeslojnu ploču sa proizvoljnim graničnim uslovima, koje su primenjene u analizi slobodnih vibracija. Dinamičke matrice krutosti izvedene su za Reddy-evu smičuću teoriju ploča višeg reda (HSDT), kao i za Mindlin-ovu teoriju ploča (FSDT). Dinamičke matrice krutosti sadrže parametre krutosti i mase razmatranih ploča i mogu se sabirati na sličan način kao u Metodi konačnih elemenata (MKE). Razmatran je uticaj odnosa debljine površinskog sloja i jezgra, kao i uticaj odnosa modula elastičnosti površinskog sloja i jezgra kod sendvič ploča, kao i uticaj deformacije smicanja na slobodne vibracije sendvič ploča. Rezultati dobijeni primenom dinamičkih matrica krutosti HSDT i FSDT elemenata su upoređeni sa rezultatima komercijalnog programskog paketa Abaqus i rezultatima zasnovanim na slojevitom pravouganom konačnom elementu sa 4-čvora. Predloženi modeli omogućavaju precizno određivanje dinamičkog odgovora sistema pravougaonih ploča sa proizvoljnim graničnim uslovima.
 
 Ključne reči:
 slobodne vibracije slojevitih ploča, metoda dinamičke krutosti, Mindlin-ova teorija ploča, smičuća teorija ploča višeg reda