Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 279-298


СЛОБОДНЕ ВИБРАЦИЈЕ ПРАВОУГАОНИХ ИЗОТРОПНИХ ВИШЕСЛОЈНИХ ПЛОЧА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ДИНАМИЧКЕ КРУТОСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.027
UDK: 534.11 : 624.073
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марјановић, Мирослав; Коларевић, Невенка; Даниловић, Марија Нефовска; Петронијевић, Мира
 
 Резиме:
 У овом раду приказане су динамичке матрице крутости за правоугаону, (трансверзално) изотропну, једнослојну и вишеслојну плочу са произвољним граничним условима, које су примењене у анализи слободних вибрација. Динамичке матрице крутости изведене су за Reddy-еву смичућу теорију плоча вишег реда (HSDT), као и за Mindlin-ову теорију плоча (FSDT). Динамичке матрице крутости садрже параметре крутости и масе разматраних плоча и могу се сабирати на сличан начин као у Методи коначних елемената (МКЕ). Разматран је утицај односа дебљинe површинског слоја и језгра, као и утицај односа модула еластичности површинског слоја и језгра код сендвич плоча, као и утицај деформације смицања на слободне вибрације сендвич плоча. Резултати добијени применом динамичких матрица крутости HSDT и FSDT елемената су упоређени са резултатима комерцијалног програмског пакета Abaqus и резултатима заснованим на слојевитом правоуганом коначном елементу са 4-чвора. Предложени модели омогућавају прецизно одређивање динамичког одговора система правоугаоних плоча са произволјним граничним условима.
 
 Кључне речи:
 слободне вибрације слојевитих плоча, метода динамичке крутости, Mindlin-ова теорија плоча, смичућа теорија плоча вишег реда