Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 299-306


PRORAČUN POMERANJA TANKOZIDNIH NOSAČA PRIMENOM METODA KONAČNIH TRAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.029
UDK: 624.072.2 : 519.673
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živković, Smilja
 
 Rezime:
 U ovom radu predstavljen je proračun pomeranja i napona tankozidnog grednog nosača sa početnim geometrijskim imperfekcijama. Numerički proračun je sproveden pomoću softvera MKTVE, specijalizovanog za viskoelastiču analizu primenom metode konačnih traka. Rezultati proračuna su upoređeni sa referentnim rezultatima iz ove oblasti. Proračun je sproveden na tankozidnom nosaču “I” poprečnog preseka sa zadatom imperfekcijom u vidu pomeranja sredine nosača.
 
 Ključne reči:
 Tankozidni nosač, metod konačnih traka, pomeranje, početna geometrijska imperfekcija