Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 307-313


MATERIJALNI MODEL ZA SIMULACIJU ARMIRANOG BETONA OJAČANOG FRP-OM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.030
UDK: 624.072.336 : 519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vitanov, Vladimir
 
 Rezime:
 Rutinsko dimenzionisanje seizmički otpornih armirano-betonskih konstrukcija traži primenu smičućih zidova kao efikasan način dodavanja otpornosti armirano-betonskim ramovskim sistemima. Međutim, problem nastaje kod konstrukcija koje su izgrađene pre više decenija i kada se prate aktuelni proračunski zahtevi, koji ih klasifikuju kao neodgovarajuće. Jači zemljotresi širom sveta su pokazali nedostatke dimenzionisanja ovih konstrukcija nanošenjem značajnih oštećenja nosivim elementima. Jedna od najnovijih i obećavajućih tehnika ojačanja je primena spoljnih spojenih FRP traka i plahta. Različiti pristupi modeliranja su primenjeni u ovim istraživanjima, a ovaj rad predstavlja novi materijalni model koji se može primeniti za modeliranje armirano-betonskih elemenata ojačanih FRP-om i koji je primenjen u programu ANSYS. Za potrebe verifikacije, rezultati iz modela su upoređeni sa raspoloživim eksperimentalnim podacima.
 
 Ključne reči:
 FRP ojačanje, ANSYS, armirani beton, numerički model